Ohjeet vahinkotilanteeseen

OMAISUUSVAHINGOT

VUOTOVAHINKO

Kiinteistövakuutus korvaa pääsääntöisesti kiinteistön rakenteille ja pinnoitteille aiheutuneet vauriot. Sijaisasumisen ja asukkaan irtaimistolle aiheutuneen vahingon osalta asukkaan kannattaa kääntyä kotivakuutuksen puoleen.

Yleispätevänä ohjeena voidaan todeta, että ensin on tehtävä kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta lisävahinkoa ei aiheutuisi. Tämän jälkeen kartoitetaan vahingon syy ja laajuus. Näiden tietojen perusteella vakuutusyhtiö voi tehdä korvausratkaisun.

Asukkaan käyttölaite

Kiinteistövakuutukset korvaavat vuotoja, jotka ovat aiheutuneet kiinteistön kiinteään vesijohtoverkkoon liitetyistä asukkaan käyttölaitteista.

Laitteen ikä on hyvä selvittää, vaikka useimmissa kiinteistövakuutuksissa on nykyään käyttölaitevuodoissa erityisomavastuu 25 % vahingon määrästä, eikä laitteen ikään perustuvaa vuodon ikävähennystä enää tehdä.

Vahinkoilmoitus voidaan tehdä myös asukkaan kotivakuutuksen omaisuusosioon. Tämä kotivakuutuksen turvataso voi mahdollisesti korvata pinnoitteelle tulleen vaurion kotivakuutuksen vakuutusmäärän rajoissa.

Kotivakuutus korvaa vahingosta aiheutuneen mahdollisen asumisenkeskeytyksen.

Kiinteistön LVIS-järjestelmä eli käyttövesi-, lämmitys- ja viemäriputket

Vahinkoilmoitus tehdään kiinteistövakuutukseen. Vahinkoilmoitukseen on hyvä liittää valmiiksi vahinkoraportti, josta käy ilmi vahingon syy ja laajuus. Mikäli haluaa käyttää omaa hyväksi havaittua yhteistyökumppania, on ennen vahinkokartoitusta hyvä selvittää kiinteistövakuutusyhtiön suhtautuminen muun kuin vakuutusyhtiön yhteistyökumppanin tekemän kartoituksen aiheuttamaan kustannukseen.

Rikkoutuneen LVIS-tekniikan ikä on hyvä selvittää vahinkoilmoituksessa.

Jos vahinko aiheuttaa asumisenkeskeytystä, kannattaa asukkaan ottaa kotivakuutusyhtiöönsä yhteyttä sijaisasumisen järjestämiseksi.

Rakennuksen ulkopuolinen sadevesi

Mikäli sadevesi on päässyt rakenteeseen, on nämä vahingot usein rajattu kiinteistövakuutuksesta korvauksen ulkopuolelle.  Kyseisiä vahinkoja ovat esim. vesikattovuodot, jossa vesikate ei ole äkillisen ulkopuolisen mekaanisen rikkoutumisen seurauksena ruvennut vuotamaan.  Oletusarvo on, että Suomessa sataa vettä, jolloin rakenteiden täytyy kestää sadeveden aiheuttama kosteusrasitus.

Samoin, jos maaperästä tulee vettä rakenteiden läpi, on nämäkin pääsääntöisesti rajattu kiinteistövakuutuksesta korvauksen ulkopuolelle, ellei vahingon syynä ole poikkeuksellisen rankkasateen aiheuttama tulviminen.

Me Finibissä katsomme tapauksen läpi ja voimme kertoa mielipiteemme siitä, kannattaako tapauksesta tehdä vahinkoilmoitus.

RIKOSVAHINKO

Rikosvahingoissa tarvitaan ennen korvauksen maksua poliisin tutkintapöytäkirja tai kopio rikosilmoituksesta.

Avainvahinko

Mikäli kiinteistön yleisavain varastetaan, on ensiapusarjoitukseen avaimen väärinkäytön estämiseksi syytä ryhtyä heti. Tarvittaessa voi kiinteistössä suorittaa vartiointia.

Vakuutusyhtiöt korvaavat yleisesti avainten sarjoituskuluja sillä perusteella, että sarjoituksella estetään kiinteistöä kohtaava tuleva vahinko. Korvaus voi siis rajoittua vain kiinteistön ulkovaipan ja yleisten tilojen sarjoittamiseen.

Jos avain on kadonnut, on syytä arvioida, voiko olla riskiä sille, että avainta todella käytettäisiin väärin: oliko avaimessa tunnisteet, joista pystyi päättelemään mihin kiinteistöön se kuului. Missä avain on kadonnut, kiinteistön välittömässä läheisyydessä vai usean kilometrin päässä. Kuinka pitkän aikaa avain on ollut kadoksissa, viikon vai mahdollisesti vuosia. Mikäli avaimessa ei ole tunnisteita, katoaminen on tapahtunut muualla kuin kiinteistön välittömässä läheisyydessä ja katoamisesta on jo tovi, katsovat vakuutusyhtiöt, että riski avaimen väärinkäytölle on tällöin pieni.

MUU VAHINKOTAPAHTUMA

Ajoneuvo

Mikäli vahingon aiheuttaneen ajoneuvon rekisterinumero on tiedossa, on ajoneuvon lakisääteinen liikennevakuutus ensisijainen korvauksen suorittaja. Mm. Traficomin sivuilta voi rekisterinumeron perusteella löytää tiedon ajoneuvon liikennevakuutusyhtiöstä.  Vahinkoilmoituksen voi tehdä myös vahingonkärsinyt.

Jos ajoneuvo on jäänyt tuntemattomaksi, korvaavat jotkut kiinteistövakuutusyhtiöt tuntemattomaksi jääneen ajoneuvon kiinteistölle aiheuttamia vahinkoja.

Jos ajoneuvo on ulkomaan rekisterissä, voi olla yhteydessä Liikennevakuutuskeskukseen.

Asukkaan toiminta

Kiinteistövakuutukset korvaavat mahdollisesti asukkaan tuottamuksella aiheuttamia vahinkoja.

Rakenteille sattuneiden vaurioiden osalta kannattaa vahinkoilmoitus tehdä asukkaan kotivakuutuksen vastuuosioon ja pintamateriaalille sattuneiden vaurioiden osalta omaisuusosioon.

Näissä vahinkotapahtumissa on hyvä muistaa, että kiinteistöllä on velvollisuus korjata kiinteistön rakenteet kuntoon. Näin ollen korjaustöiden tilaus tulee pääsääntöisesti taloyhtiön, ei asukkaan tai hänen vakuutusyhtiönsä kautta.

Urakoitsijan tekemä työsuorite työn yhteydessä tai takuuajalla

Mikäli vahinko tapahtuu rakennustyön, saneerauksen tai vastaavan yhteydessä, urakoitsijan kannattaa tehdä vahinkoilmoitus vastuuvakuutukseensa. Jos vahinko aiheuttaa korjaustöiden johdosta asumisenkeskeytystä, voi vastuuvakuutus korvata suoranaisten esinevahingon korjauskulujen lisäksi myös asumisenkeskeytykseen liittyviä kuluja.

Urakoitsijalla voi olla myös rakennus- ja asennustyövakuutus, mikä mahdollisesti korvaa rakennustyön yhteydessä tulleita vahinkoja. Tämä vakuutus korvaa vain esinevahingon korjauksia.

VASTUUVAHINGOT

Kiinteistön pihalla tapahtuva henkilövahinko

Vahinkoilmoitus tehdään kiinteistövakuutuksen vastuuosioon. Vahinkoilmoituksesta tulisi käydä ilmi vahinkotapahtuman kuvauksen lisäksi tarkat vahinko-olosuhteet sekä paikka ja aika. Liukastumisvahingoissa vakuutusyhtiöön on toimitettava hiekoituspäiväkirja.

Jos kiinteistöä hoitaa huoltoyhtiö, on huoltoyhtiön hyvä tehdä omaan vastuuvakuutukseensa vahinkoilmoitus.

Koska henkilövahinkoon liittyy terveystietoja, joihin sivullisilla ei ole oikeutta, asioi niiden osalta vahingonkärsinyt suoraan vakuutusyhtiön kanssa. Tästä syystä emme ota vastaan terveystietoja.

Kiinteistö ilmoittaa, voiko korvauksen suorittaa siinä tapauksessa, että vakuutusyhtiö katsoo kiinteistön olevan korvausvastuussa.

Kiinteistön muu vastuuvahinko

Tieto siitä, mitä on tapahtunut, ja katsooko vakuutuksenottaja olevansa vastuussa vahingosta sekä vahingonkärsineen mahdollinen vaatimus.

OIKEUSTURVAVAHINGOT

Riita-asia

Vahinkoilmoitukseen on hyvä liittää tieto siitä, mikä on riita-asian syy, mikä on vaatimus, mikä on sen rahallinen arvo, jos arvon pystyy määrittelemään, ja milloin vaatimus on kiistetty sekä ketä vakuutuksenkenottaja aikoo käyttää asiamiehenään.

Asiamiehen kustannuksia maksetaan vasta riita-asian syntymisen eli kiistämisen jälkeen.

Oikeusturvavahingossa korvaus maksetaan vasta sovintosopimuksen solmimisen jälkeen tai oikeusasteittain. Vakuutusyhtiö tarvitsee korvauksen maksuun kopion joko sovintosopimuksesta tai oikeuden tuomiosta.

Rikosasia

Rikosasiassa tarvitaan edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi syyttäjän haastehakemus.

Yrityksen omaisuusvahinko

 • Rajoitetaan jo aiheutuneita vahinkoa ja torjutaan lisävahinkoja
 • Tieto siitä, mikä omaisuus on vahingoittunut
  • mitä, missä, milloin
  • minkä ikäinen vahingoittunut omaisuus on
 • Korjauskustannusarvio ja vesivahingoissa kosteuskartoitusraportti
 • Rikostapauksissa tee rikosilmoitus ja toimita tutkintailmoitus
 • Tee vahinkoilmoitus lähettämällä viesti vahingot@finib.fi

Yrityksen toiminnanvastuuvahingot

 • Rajoitetaan jo aiheutunutta vahinkoa ja torjutaan lisävahinkoja
 • kuka teki, mitä teki, milloin teki, miten teki
 • välitön yhteydenotto meihin – arvioimme, mihin vakuutukseen vahinkoilmoitus kannattaa tehdä
 • ennen vakuutusyhtiön korvauspäätöstä ei kannata lupautua korvaamaan vahingosta aiheutuneita kustannuksia
 • Tee vahinkoilmoitus lähettämällä viesti vahingot@finib.fi

Yrityksen varallisuusvastuuvahingot (taloudellinen vahinko)

 • välitön yhteydenotto meihin – arvioimme, mihin vakuutukseen vahinkoilmoitus kannattaa tehdä
 • Tee vahinkoilmoitus lähettämällä viesti vahingot@finib.fi

Yrityksen oikeusturvavahingot

 • Toimita meille vaatimus ja sen kiistäminen
 • välitön yhteydenotto meihin – arvioimme, onko oikeusturvavahingon avaamiselle riittävät edellytykset
 • Tee vahinkoilmoitus lähettämällä viesti vahingot@finib.fi

Ajoneuvovahingot

 • Aiheutin ajoneuvollani henkilölle toisen omaisuudelle tai ajoneuvolle vahinkoa
  • ajoneuvon liikennevakuutus on ensisijainen vakuutus, joka käsittelee aiheutuneen vahingon
  • vahinkoilmoitus kannattaa täyttää liikennevakuutusyhtiön nettisivujen kautta
  • liikennevahingoissa vakuutusyhtiöllä on velvollisuus kerätä vahinko-olosuhteista tietoa ja siksi vahinkoilmoituksissa kysytään tarkkoja tietoja
 • Oma ajoneuvoni vaurioitui
  • tee vahinkoilmoitus ajoneuvon vakuutusyhtiöön
  • vie ajoneuvo vakuutusyhtiön yhteistyökumppanikorjaamolle vaurioiden arvioimiseksi, korjausajan voi varata samalla käynnillä
  • työn tilaaja vastaa kuluista ennen korvauspäätöstä

Henkilövahingot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Matkavakuutukset

Ryhmätapaturmavakuutuksen vahingot